Özgeçmiş

 

Adı Soyadı Hamza KANDUR
Doğum yeri ve tarihi Sivas, 5 Eylül 1964
   

EĞİTİM

 
Lisans Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümü, 1986
 
Yüksek Lisans “Computerisation of Archival Finding Aids.” University of Technology, Department of Library Archives and Information Studies, Loughborough, England, 1988
 
Doktora “Management of Electronic Records.” University College London, School of Library Archives and Information Studies, London, 1992.
Doçentlik Müessese Arşivleri Anabilim Dalı, 1998
 
Profesör Marmara Üniversitesi, 2006
 GÖREVLER - ÜAK / Marmara Üniversitesi Temsilcisi (2013- )- Doğu Akdeniz Üniversitesi / Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi (2014- )
 

Kitaplar

 • Kandur, H. Elektronik belge yönetimi sistem kriterleri referans modeli (v.2.0). Ankara: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 2006
 • Kandur H. & İcimsoy, O. İş yazıları ve dosyalama teknikleri. Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 2002 (ders kitabı)
 • Kandur, H. Belediyelerde arşiv yönetimi. İstanbul: Remak, 1998.
 • Icimsoy, O & Kandur, H. A Bibliography of Books in English on Turkey: 1700-1990. Istanbul: Librarie de Pera, 1995.

Kitaplarda Editörlük

 • Essays in memory of Hazel E. Heugan. Edinburgh, 2007 (yayın kurulu)
 • Kandur, H.(ed.) Arşivcilik konferansları I. İstanbul: Librarie de Pera, 1995.

Hakemlik ve Yayın-Danışma Kurulu Üyeliği

a)   Yurtiçi Dergilerde

 1. Bilgi Dünyası Dergisi Yayın Kurulu. ISSN 1302-3217
 2. Arşiv Araştırmaları Dergisi Yayın Kurulu. ISSN 1302-325X
 3. International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM) Print ISSN: 0219-8770 Online ISSN: 1793-6950

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • “Nicel Bilimsel Çıktılara Karşın Bilimsel Etki: Türkiye ve Üst Sıralarda Yer Alan Türk Üniversiteleri Analizi”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs 2011, İstanbul, Türkiye.
 • Sayısallaştırma, işbirliği ve standardizasyon. Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı, İstanbul, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 25-27 Şubat 2010.
 • Üsküdar Belediyesi Uygulamalarının Güncel Teknolojiler Işığında Analizi, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul, 2009, cilt 1, s.689-702.
 • Elektronik belgelerin güvenlik unsurları. III. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, 29-31 Mayıs 2009.
 • Kurumsal Belge Yönetim Sistemlerinin Planlanması. Muğla Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, 5-6 Mart 2009.
 • Development of Standards for Electronic Records Management and Digital Imaging in Turkey. Kültür ve Sanat Kurumlarında Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Pera Müzesi, 18 Kasım 2008.
 • Kamu Kurumlarında Belge Yönetim Sistemlerinin E-Dönüşümü ve Modellenmesi. Ünak’08 Bilgi: Farklılık ve Farkındalık Sempozyumu. İzmir, Yaşar Üniversitesi, 9 Ekim 2008.
 • “Dijital görüntüleme sistemleri.” 42. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Belgelerin Dijitalleştirilmesinde Yeni Teknolojiler: Kütüphane ve Arşiv Uygulamaları Çalıştayı, 31 Mart 2006, Milli Kütüphane, Ankara.
 • “Elektronik belgelerde güvenlik ve güvenirlilik.” 42. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, E-Toplum Olma Sürecinde Eşgüdüm ve İşbirliği Sempozyumu, 28 Mart 2006, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.
 • “Avrupa Birliği tarama sürecinde Türkiye’de arşivlerin durumu.” Avrupa Birliği Tarama Sürecinde Bilgi Merkezleri Paneli. 28 Aralık 2005. Ankara.
 • “Elektronik belgelerin yönetilebilirliği: Doküman ve Belge Formları.” 41. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Enformasyon Teknolojilerindeki Son Gelişmelerin Kütüphane Hizmetleri Üzerindeki Etkileri Sempozyumu, 1 Nisan 2005, Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı, İstanbul.
 • “Elektronik Belgelerde Otantiklik Problemleri.” 40. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Belgelerde Sahtecilik Paneli, 1 Nisan 2004 İstanbul.
 • “Elektronik İmzanın Belge ve Bilgi Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi”. 40. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Yeniden Yapılanma ve Arşivler, 30 Mart 2004 Ankara.
 • “Elektronik arşivler için stratejik yönetim modeli”. 38. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, e-Arşivler. 28 Mart 2002, Ankara.
 • “Arşivcilik Eğitimi: Marmara Üniversitesi Örneği.” 37. Kütüphane Haftası etkinlikleri, Kütüphanecilik/Arşivcilik Eğitiminde Beklentiler Gelişmeler. 29 Mart 2001, Ankara.
 • “Sınır Ötesi Bilgi Transferi”. 36. Kütüphane Haftası Etkinlikleri, Ulusaldan Evrensele Belge Yönetimi. 29 Mart 2000, Ankara. (Ayrıca makale olarak yayınlanmıştır.)
 • “Teknolojik gelişmelerin arşivcilik üzerindeki etkileri”. 16. Bilişim Kurultayı, İstanbul, 15 Aralık 1999.
 • “Arşivlerde kullanıcı hizmetleri ve bilgisayar kullanımı.” I. Milli Arşiv Şurası. 20-21 Nisan 1998, Ankara
 • “Elektronik arşivler ve arşivcilik mesleğinin geleceği.” Bilgi Çağı Bilgi Merkezleri ve Bilgi teknolojileri Sempozyumu. 7-9 May 1997, Ankara
 • “Yerel yönetimlerde arşiv uygulamaları.” Arşivcilik Sorunları Sempozyumu. 13-14 Kasım 1995, İstanbul. (Ayrıca makale olarak yayınlanmıştır.)
 • “Management of electronic records: educating archivists and records managers.” 10-28 Ağustos 1992. Kuala Lumpur, Malaysia.

Makaleler

 • Türkiye’de Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi: Mevcut Durum Analizi ve Farkındalığın Artırılması Çalışmaları. Bilgi Dünyası. 12(1), Nisan 2011: 2-12.
 • Kurumsal belge onay ve kayıt sistemlerinşin e-devlet altyapısına uyugun şekilde yeniden yapılandırılması. Tülin Aren Armağanı. İstanbul, Pamuk Yayıncılık, 2009, ss. 125-131.
 • “Dijital görüntüleme sistemleri.” 42. Kütüphane Haftası Bildirileri. Ankara, TKD, 2006, ss.349-359.
 • “Elektronik Belgelerin Özniteliklerinin Elektronik Belge Yönetimi Açısından İncelenmesi.” Aysel Yontar Armağanı. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2004: 121-131.
 • “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve kurumsal bilgi sistemleri üzerindeki etkileri.” Arşiv Dünyası, 4(Ağustos-Eylül 2004): 5-6.
 • “Sınır Ötesi Bilgi Akışı ve Ulusal Bilgi Politikaları”. Arşiv Araştırmaları Dergisi 3 (2001): 1-6.
 • “Kamu sektöründe toplam kalite çalışmaları için arşivlerin önemi” Arşiv Araştırmaları Dergisi 2 (2000): 1-6.
 • “Management of Electronic Records: Educating archivists and records managers”. Arşiv Araştırmaları Dergisi 1 (1999): 35-45.
 • “Özel finans kuruluşlarında arşiv çalışmaları”. Arşiv Araştırmaları Dergisi 1 (1999): 1-7.
 • ” Yerel Yönetimlerde Arşiv Uygulamaları.” Archimedia 27 (Kasım 1997): 3-7.

Projeler

 • TS 13298 Bilgi ve Dokümantasyon – Elektronik Belge Yönetimi, 2007, Revizyon 2009. (Standart Hazırlama)
 • Elektronik Belge Yönetimi Sistem Kriterleri Referans Modeli. DPT, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi. 2005.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşiv Projesi. 2004.
 • Kamu Yönetiminde Üretilen Belgelerin Form Özelliklerinin İncelenmesi ve Arşivcilik Açısından Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. No: SOC-072/181000. 2004.
 • Üsküdar Belediyesi Arşiv ve Evrak Yönetimi Projesi. 1996.
 • Records Management and and Archives Workshop. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers and Malasian Technical Cooperation Programme. 10-28 August 1992. Kuala Lumpur, Malasia.
 • Freerown Records Project. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers.  April 1990. Freetown, Sierra Lione
 • Banjul Records Project. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers. 3-22 April 1989. Banjul, Gambia.

Tez Yönetimi

            a) Yüksek Lisans

 • Güner, Özkan. “Sayısal Kütüphane Koleksiyonları: Marmara Üniversitesi Yayınlarının Sayısal Ortamda Hizmete Sunulması için Gerekli Alt Yapının Oluşturulması”. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013.
 • Kaçar Bülbül, Ayşegül. “E-Devlet Uygulamalarının Bilgi ve Belge Yönetimi Açısından Analizi”. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2013.
 • Yazıcı, Sabahat. “Belge Yönetimi Süreçlerinin Kurumsal Kararlar Üzerindeki Etkisi: TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Belgeleri Üzerinde Bir İnceleme”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
 • Bekem, Behiye., “Türkiye’de Görsel Sanat Kaynaklarının Arşivlenmesi için Model Çalışması”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011.
 • Yılmaz, E. “Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezinde Bulunan Girit Belgelerinin Uluslararası Arşiv Standartlarına Göre Tanımlanması”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010.
 • Duman, G. “Proje yönetimi belge ve süreçlerinin içerik ve kalite analizlerinin yapılmasında CMMI tekniğinin kullanımı”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009.
 • Güneş, Z. “Türkiye’de Yoksulluk Araştırmaları: 1990 Sonrasi Çalişmalarin Bibliyografik Değerlendirmesi”,  İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009.
 • Öztürk, F. “Şirket birleşmelerinde belge yönetiminin entegrasyonu: Banka birleşmeleri.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2008.
 • Adamcıl, F. “Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde metadata kullanımı.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2007.
 • Tunç, M. “Tıp alanındaki bilgi hizmetlerinin standardizasyonu ve Türkiye’deki uygulamalar.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006.
 • Gültekin, O. “İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi tarihi belgelerinin dijital ortama aktarılması ve kullanıma sunulması.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006.
 • Küçükönder, A. “İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Arşivi için elektronik belge ve doküman yönetimi modeli.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006.
 • Dağdaş, Y. “Elektronik belge tanımlanması ve uluslar arası elektronik belge tanımlama standartları.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.
 • Kaya, A. “Kurumlardaki evrak ve arşiv yönetimi ile ilgili proseslerin ISO 9000 Serisine uyarlanması.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.
 • Kakırman, A. “Kurumsal bilginin stratejik planlamadaki rolü.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.
 • Kömekçi, H. “Yerel yönetimlerde form ve rapor yönetimi: Tuzla Belediyesi örneği.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.
 • Kılıç, S. “Bilişim endüstrisinin elektronik belge yönetimine yaklaşımı.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2005.
 • Eren, Ş. “MARC AMC ve MAD formatının Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki malzemeye uyarlanabilirliği.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004.
 • Kaya, Y. “Tanımlama standartlarının yayınevi arşivlerinde kullanımı: MARC AMC ve MAD formatlarının karşılaştırılması.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2004.
 • Aydın, C. “Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ışığında arşivcinin değişen rolü.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.
 • Gürevin, T. “Görüntü işleme tekniklerinin arşivcilik mesleği üzerinde etkileri.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.
 • Kolukısa, G. “Doküman yönetimi.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.
 • Aydınus, N. “Tarihi Deniz Arşivinde bulunan İngiltere ile ilgili belgeler kataloğu.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.
 • Çelik, M. “Enformasyon toplumu: Yeni toplum düzeni ve arşivlerin değişen rolü üzerine bir deneme.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.
 • Üstün, A. “Arşivlerde verimlilik ve elektronik belge yönetimi” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1997.
 • Kılıç, M. “107 Numaralı Mühimme defteri: Transkripsiyon, tahlil ve değerlendirme.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1996.

b)   Doktora

 • Tunç, Metin. “Bilimsel ve teknolojik bilginin niteliksel performansının ölçümü”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012.
 • Şentürk, B. “Bilgi ve belge merkezlerinde stratejik hizmet yönetimi modeli”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2010.
 • Güneş G. “Bilgi ve belge merkezleri çalışanlarının iş ortamından kaynaklanan sağlık şikayetleri semptomları ve risk faktörleri”, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2009.
 • Çiçek, N. “Kamu yönetiminde üretilen belgelerin form özelliklerinin incelenmesi ve arşivcilik açısından değerlendirilmesi.” İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003.

Ödüller

b)   Ulusal

 • Marmara Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü, 1995.

Yönetim Hizmetleri

 • Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 15 Temmuz 2010 – 28 Şubat 2014.
 • Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı, 2006-